Voorwaarden

Op alle aankopen via AllesOverFilm (www.AllesOverFilm.nl), of via een van de partners van AllesOverFilm, zijn de volgende verkoopwaarden van toepassing:


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AllesOverFilm zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AllesOverFilm worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AllesOverFilm ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van AllesOverFilm zijn vrijblijvend en AllesOverFilm behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AllesOverFilm. AllesOverFilm is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AllesOverFilm dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3
DVD's worden in een aantal gevallen aangeboden onder vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3
Betaling kan geschieden per overboeking (IDEAL). Bij betaling per bank of giro (overboeking) geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van AllesOverFilm.

3.4
Bij overschrijding van een eventuele betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bent u een bedrag van vier euro en vijfentachtig eurocent (€ 4,85) aan administratiekosten verschuldigd en indien AllesOverFilm haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijfenveertig euro (€ 45,00) per factuur bedragen, onverminderd de bevoegdheid van AllesOverFilm om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is AllesOverFilm gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door AllesOverFilm.


Artikel 4. Levering

4.1
De door AllesOverFilm opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3
Mocht om welke reden dan ook een artikel niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Indien mogelijk voorziet AllesOverFilm in een alternatief. Echter, aan het niet leverbaar zijn van een artikel kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan AllesOverFilm verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AllesOverFilm geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
AllesOverFilm garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1
AllesOverFilm kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, vertragingen of vermissingen die tijdens het transport ontstaan.

7.2
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u AllesOverFilm daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.3
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal AllesOverFilm de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten. Mocht een vervangend exemplaar niet mogelijk zijn dan zal AllesOverFilm de factuurwaarde daarvan vergoeden d.m.v. een tegoedbon.

7.4
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan AllesOverFilm te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Artikelen die zijn verzonden als vervanging voor vermiste of defecte exemplaren kunnen NIET worden geannuleerd of geretourneerd, behalve bij technische mankementen. Dit artikel kan dan slechts worden omgeruild voor eenzelfde artikel.

7.5
Wanneer een product verzonden wordt gaat dit vergezeld van een e-mail waarin de verzending aan u kenbaar gemaakt wordt. Wanneer het product niet binnen vijf (5) werkdagen na verzending van deze mail aan u geleverd wordt (of een poging daartoe door een transporteur ondernomen is) dient u AllesOverFilm hiervan binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de verzendingsemail op de hoogte te stellen.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AllesOverFilm, dan wel tussen AllesOverFilm en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AllesOverFilm, is AllesOverFilm niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AllesOverFilm.


Artikel 9. Privacy

9.1
AllesOverFilm beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. Al de persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.
AllesOverFilm verstrekt in géén geval persoonsgegevens aan derden.
De verwerking van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 10. Overmacht

10.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AllesOverFilm ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AllesOverFilm gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AllesOverFilm kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen

11.1
Indien u aan AllesOverFilm schriftelijk opgave doet van een adres, is AllesOverFilm gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan AllesOverFilm schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2
Wanneer door AllesOverFilm gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AllesOverFilm deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AllesOverFilm in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AllesOverFilm vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4
AllesOverFilm is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.